Razem z naszym ambasadorem Łasuchem i jego ekipą - Natalią i Kajtkiem, organizujemy dla Was pierwszy konkurs! 

Temat konkursu

Motywem przewodnim konkursu jest hasło "Dobry skład". Co się za tym kryje? Ty nam powiedz! Może to być najlepsza spacerowa ekipa, miska psa wypełniona smakowitym BARFem. A może skład jako squat i zrobisz z psem idealny przysiad? Daj się ponieść kreatywnej fali!

Co trzeba zrobić?
Sprawa jest prosta, tworzysz pracę konkursową, wrzucasz ją na Instagrama i tagujesz nasze profile (@lapaswiata i @mlem_zoologiczny) oraz dodajesz tag #mlemdobrysklad, żebyśmy bez trudu znaleźli Twoją pracę. Forma jest dowolna - wszystko, co możesz zmieścić na Instagramie. Może to być zdjęcie, mem, film, gif, piosenka, wiersz, obraz, kolaż. Co tylko zechcesz! Możesz zgłosić kilka prac zwiększając swoje szanse, ale nagrodę dostaniesz jedną ;) Ważne, żeby praca była Twoja!

Nagrody
To teraz najważniejsze, nagrody! Nagroda główna to paka smakołyków oraz mata węchowa wykonana własnoręcznie przez Natalię z @lapaswiata. A w paczce 2 opakowania 80g Meat&Treat o smaku bizona firmy Meatlove, 100g opakowanie smaczków treningowych Minis Poultry z kurczaka również firmy Meatlove, Pasta Orzechowa od Rogów, 50g pasków schabu wieprzowego z Samego Mięsa, zestaw gryzaków do wyboru oraz mata węchowa! Wszystko warte ponad 120zł!
Ale to nie koniec! Przygotowaliśmy jeszcze dwa wyróżnienia - voucher o wartości 30zł do wydania w naszym sklepie :)

Terminy
Prace możesz zgłaszać już od 24 kwietnia do 3 maja.

Tyle w skrócie, a teraz bierz się do roboty ;) Pełen regulamin poniżej.

Regulamin konkursu pod nazwą ”DOBRY SKŁAD

 

1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Internetowy Sklep Zoologiczny „Mlem” Agnieszka Błaszczyk, Krzysztof Tukalski s.c. z siedzibą ul. Bronikowskiego 31, 85-350 Bydgoszcz (adres) identyfikującą się numerem NIP 9671440541 , REGON 387355476 oraz Natalia Suchanek prowadzącą profil lapaswiata w serwisie Instagram, dalej zwanych „Organizatorami”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.04.20201 r. godz. 12:00:00, a kończy się dnia 03.05.2021 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada konto w serwisie Instagram,
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatorów przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści w serwisie Instagram pracę konkursową na temat: „Dobry skład” i umieści pracę konkursową na swoim publicznym profilu w serwisie Instagram, oznaczy na nim profile Organizatorów @lapaswiata oraz @mlem_zoologiczny i oznaczy pracę konkursową hashtagiem #mlemdobrysklad (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza np.:

- zamieszczenie w serwisie Instagram dowolną formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.

- W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 3. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 4. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 5. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 6. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 7. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 8. f) podczas wykonywania Zadania Konkursowego przyczynili się do cierpienia i krzywdy zwierzęcia

 

3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatorów, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizatorzy zastrzegają z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorom niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizatorzy powołają 4 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców oraz Osoby Wyróżnione). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie jednego) Zwycięzcę oraz dwie Osoby Wyróżnione.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  1. Nagroda I – 2 opakowania przysmaków MEAT & trEAT BUFFALO 80g firmy Meatlove (o łącznej wartości 15zł), 1 opakowanie przysmaków treningowych MINIS 100% POULTRY 100g firmy Meatlove (o wartości 17,50zł), 1 opakowanie Pasty orzechowej z nasionami lnu i pestkami dyni 300g firmy Rogy (o wartości 20zł), 1 opakowanie Schabu wieprzowego pasków 50g firmy Samo Mięso (o wartości 18,50zł) oraz do wyboru Zestaw Suszonych Gryzaków dla Szczeniąt i Małych Psów (o wartości 15zł), Zestaw Suszonych Gryzaków dla Średnich Psów (o wartości 18zł) lub Zestaw Suszonych Gryzaków dla Dużych Psów (o wartości 21zł), 1 mata węchowa (o wartości 40zł).
  2. Wyróżnienie I – Voucher o wartości 30zł na zakupy w Internetowym Sklepie Zoologicznym „Mlem” Agnieszka Błaszczyk, Krzysztof Tukalski s.c. ważny do 30.06.2021.
  3. Wyróżnienie II – Voucher o wartości 30zł na zakupy w Internetowym Sklepie Zoologicznym „Mlem” Agnieszka Błaszczyk, Krzysztof Tukalski s.c. ważny do 30.06.2021.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 17.05.2021r., tj. 2 tygodnie od zakończenia konkursu.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilach Organizatorów w serwisie Instagram najpóźniej dnia 18.05.2021r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorom w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatorów, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wybranego numeru Paczkomatu. Wyróżnienie I i Wyróżnienie II zostaną przekazane Osobom Wyróżnionym w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatorów do Paczkomatu wskazanego przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 11. Fundatorem Nagród są Organizatorzy.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę oraz Wyróżnienie tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatorów.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody ani Wyróżnienia na nagrodę pieniężną.

5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Kontakt z organizatorami jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Graniczna 11/2, 85-201 Bydgoszcz oraz na adres e-mail sklepzoologicznymlem@gmail.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizatorzy realizują prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail sklepzoologicznymlem@gmail.com.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracują Organizatorzy w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Dobry Skład” na adres e-mail sklepzoologicznymlem@gmail.com lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Graniczna 11/2, 85-201 Bydgoszcz związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizatorzy w terminie 14 dni udzielą Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatorów reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2021r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://mlem.shop/news/n/226/Regulamin-konkursu.
 5. Organizatorzy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatorów zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.